Co powinna zawierać instrukcja obiegu dokumentów?

Instrukcja obiegu dokumentów, znana również jako procedura przepływu pracy (workflow), to zbiór określonych kroków, reguł i procedur, które określają sposób, w jaki dokumenty są tworzone, przetwarzane, kontrolowane i udostępniane w organizacji. Mogą one obejmować różne rodzaje dokumentów, takie jak faktury, umowy, zgłoszenia klientów, raporty czy wnioski.

instrukcja obiegu dokumentów

Definicja Instrukcji Obiegu Dokumentów

W dzisiejszym rozdziale zgłębimy definicję instrukcji obiegu dokumentów, omówimy, czym są oraz przeanalizujemy ich kluczowe cechy i funkcje.

Wyjaśnienie, czym są instrukcje obiegu dokumentów

Instrukcje obiegu dokumentów to strukturalne plany działania określające sposób, w jaki dokumenty są przetwarzane, przekazywane i zatwierdzane w organizacji. Mogą obejmować różne rodzaje dokumentów, takie jak faktury, umowy, zgłoszenia klientów czy raporty. Podstawowym celem instrukcji obiegu dokumentów jest usystematyzowanie procesów biznesowych, zapewnienie przejrzystości oraz skrócenie czasu potrzebnego na realizację zadań.

Kluczowe cechy i funkcje instrukcji obiegu dokumentów

 1. Strukturalność: Instrukcje obiegu dokumentów są zazwyczaj skonstruowane w sposób hierarchiczny, określający kolejne kroki, etapy oraz zatwierdzenia niezbędne do ukończenia procesu. Dzięki tej strukturalności, organizacja może precyzyjnie określić, kto jest odpowiedzialny za wykonanie poszczególnych zadań oraz jakie są kolejne etapy przepływu dokumentów.
 2. Automatyzacja: Współczesne systemy zarządzania dokumentacją umożliwiają automatyzację procesów obiegu dokumentów. Oprogramowanie workflow pozwala na elektroniczne przekazywanie dokumentów między pracownikami, automatyczne powiadamianie o zadanym terminie realizacji oraz monitorowanie postępu pracy.
 3. Kontrola dostępu i bezpieczeństwo: Instrukcje obiegu dokumentów pozwalają na precyzyjne określenie uprawnień dostępu do poszczególnych dokumentów. Dzięki temu możliwe jest zapewnienie bezpieczeństwa informacji oraz zgodności z przepisami prawnymi i regulacyjnymi.

Korzyści z Posiadania Skutecznej Instrukcji Obiegu Dokumentów

W tym rozdziale skupimy się na omówieniu kluczowych korzyści płynących z posiadania skutecznej instrukcji dla systemu obiegu dokumentów. Skoncentrujemy się na wzroście efektywności operacyjnej oraz poprawie śledzenia i kontroli dokumentów.

Wzrost efektywności operacyjnej

Posiadanie skutecznej instrukcji obiegu dokumentów przyczynia się do znacznego wzrostu efektywności operacyjnej organizacji. Jak to się dzieje?

 1. Usprawnienie procesów: Instrukcje obiegu dokumentów definiują klarowne i zorganizowane procedury, które przyspieszają przepływ informacji oraz dokumentów wewnątrz firmy. Eliminują one chaos i niejednoznaczności, które mogą prowadzić do opóźnień w realizacji zadań.
 2. Redukcja błędów: Dzięki instrukcjom obiegu dokumentów, pracownicy są prowadzeni przez proces krok po kroku, co zmniejsza ryzyko popełnienia błędów. Klarowne wytyczne i uproszczone procedury minimalizują pomyłki oraz nieporozumienia.

Poprawa śledzenia i kontroli dokumentów

Kolejną istotną korzyścią wynikającą z posiadania skutecznej instrukcji obiegu dokumentów jest poprawa śledzenia i kontroli dokumentów w organizacji.

 1. Ścisłe monitorowanie: Instrukcje obiegu dokumentów umożliwiają ścisłe monitorowanie postępu dokumentów w ramach różnych procesów biznesowych. Dzięki temu menedżerowie mogą śledzić, gdzie znajduje się dany dokument, kto jest za niego odpowiedzialny oraz jakie kroki zostały już wykonane.
 2. Kontrola dostępu: Dzięki precyzyjnie zdefiniowanym uprawnieniom dostępu, instrukcje obiegu dokumentów zapewniają kontrolę nad tym, kto ma możliwość przeglądania, edytowania lub zatwierdzania poszczególnych dokumentów. To zwiększa bezpieczeństwo informacji oraz zgodność z regulacjami prawnymi.

Kluczowe Elementy Instrukcji Obiegu Dokumentów

W tym rozdziale omówimy kluczowe elementy, które powinny być zawarte w instrukcjach obiegu dokumentów. Skupimy się na określeniu struktury dokumentów oraz zdefiniowaniu etapów obiegu dokumentów, co stanowi fundament skutecznego zarządzania procesami biznesowymi.

Określenie struktury dokumentów

Struktura dokumentów stanowi podstawę ich efektywnego przetwarzania i obiegu w organizacji. Kluczowymi elementami określania struktury dokumentów są:

 1. Typy dokumentów: Pierwszym krokiem jest identyfikacja różnych typów dokumentów występujących w organizacji, takich jak umowy, faktury, raporty czy wnioski. Każdy rodzaj dokumentu może wymagać odmiennego procesu przetwarzania.
 2. Format dokumentów: Następnie należy zdefiniować formaty, w jakich występują dokumenty, np. pliki tekstowe, arkusze kalkulacyjne, pliki PDF czy obrazy. To istotne dla właściwego przygotowania instrukcji dotyczących przetwarzania i przechowywania dokumentów.

Zdefiniowanie etapów obiegu dokumentów

Zdefiniowanie etapów obiegu dokumentów obejmuje określenie kolejnych kroków, jakie dokument przechodzi od momentu jego utworzenia do finalnej akceptacji lub archiwizacji. Kluczowe elementy definiowania etapów obiegu dokumentów to:

 1. Wyznaczenie punktów startowych i końcowych: Pierwszym krokiem jest zidentyfikowanie, gdzie rozpoczyna się i kończy proces obiegu danego dokumentu. Na przykład może to być utworzenie dokumentu przez pracownika oraz jego zatwierdzenie przez kierownika działu.
 2. Określenie poszczególnych etapów: Następnie należy zdefiniować wszystkie etapy, przez które dokument musi przejść, wraz z opisem czynności wykonywanych na każdym etapie. Może to obejmować weryfikację treści dokumentu, przypisanie zadań do wykonania, czy zatwierdzenie przez odpowiednie osoby.

We are Leafcolor, we are wordpressing in our way ;)